Behandling av dina personuppgifter

Opus och GDPR

Opus Bilprovning ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

Opus Bilprovning AB, 556865-1342, Box 118, 162 12 Vällingby (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. För att kontrollera att GDPR följs inom organisationen har Bolaget utsett Tommy Andersson som dataskyddsombud som nås på dataskydd@opusbilprovning.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varifrån?

Utöver de personuppgifter som vi samlar in från dig när du exempelvis blir kund hos oss, är i kontakt med oss i annan egenskap än kund, eller när du på annat sätt nyttjar våra tjänster eller hemsida, får vi namn, adress och fordonsrelaterad information skickat till oss av Transportstyrelsen för att kunna utföra besiktning av ditt fordon och därtill hörande marknadsföring.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Avseende dig som kund behandlas uppgifterna av Bolaget för att genomföra bokad besiktning och därtill hörande administration. Den lagliga grunden för denna behandling är fullgörande om avtal och rättslig förpliktelse.

Vi behandlar också vissa av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning. Inom ramen för marknadsföringsarbetet använder Bolaget profilering, vilket innebär att vi tittar på var bilen är registrerad för att kunna se till att vår marknadsföring blir relevant (exempelvis att du får erbjudanden avseende en besiktningsstation i närheten). För att kunna skicka ut riktad marknadsföring till dig avseende bilprovning och sådant som du som kund till Bolaget kan ha nytta av, tar vi hjälp av andra bolag som på uppdrag av Bolaget tar emot och behandlar dina uppgifter i detta syfte.

För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra, eller våra samarbetspartners tjänster, kommer vi med stöd av vårt berättigade intresse, att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

Är du kontaktperson eller representant för en leverantör, samarbetspartner eller annan affärskontakt, kan vi komma att behandla uppgifterna inom ramen för vår affärsrelation för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot er. Den rättsliga grunden för denna behandling utgörs av fullgörande av avtal, och i vissa fall, av Bolagets berättigade intresse att kunna upprätthålla kontakt med dig även om det inte finns ett pågående samarbete eller avtalsrelation.

Vi kommer också att behandla och spara dina personuppgifter, om detta krävs för att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis inom ramen för vår bokföringsskyldighet.

Hur länge kommer vi att spara dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina uppgifter som kund under den period som är skälig för att upprätthålla kundnyttan samt tillhandahålla god kundservice utifrån gällande inställelseregler. För det fall någon besiktning inte utförs i enlighet med bokningen tillämpas samma period. Efter denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

När det gäller marknadsföring som baseras på Bolagets berättigade intresse, behandlas uppgifter för detta ändamål inte längre än den period som utgörs av gällande inställelseregler.

Är du kontaktperson eller representant för en leverantör, samarbetspartner eller annan affärskontakt sparas dina uppgifter så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Bolaget.

Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler, för närvarande är denna tid 7 år.

Överföring av personuppgifter

Bolaget lämnar ut dina personuppgifter för det fall tredje part utför tjänster för Bolagets räkning. Det kan röra sig om tryckerier för att möjliggöra distribution och tryck av utskick, samt leverantörer som tillhandahåller IT-system samt betallösningar. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag.

Registreringsnummer utlämnas till och behandlas av Bolagets systerbolag i Arizona, USA i utvecklingssyfte för att göra våra tjänster samt service bättre. Registreringsnumret i form av bild, lämnas också i vissa fall ut till OpenALPR i Boston USA, för syftet att säkerställa om uppgivet registreringsnummer vid besiktning stämmer överens med fysiskt inställt fordon. Dessa kommer inte att behandla registreringsnumret för andra syften än de som beskrivs ovan, och behandlingarna ingår i ett EU-standardklausulsavtal. Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Du kan ta del av sådan genom att kontakta oss enligt nedan.

Vi kan även komma att lämna ut uppgifter som ingår i ett besiktningsprotokoll från en lagstadgad besiktning, och i vissa fall vissa intyg, till följd av offentlighetsprincipen.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter, så som till Polis och Kronofogdemyndigheten, när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du kan när som helst, genom att använda och sända in nedanstående blankett: (I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, (II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas, (III) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, (IV) framföra anmärkningar på, eller invända emot det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (V) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Bolaget, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig.

För allmänna frågor gällande hantering av personuppgifter, kontakta oss på adressen dataskydd@opusbilprovning.se.

Om du anser att Bolaget behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Integritetsskyddsmyndigheten kommer då ta del av ditt klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas.

Vill du ha ett registerutdrag eller har du invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar, raderar, begränsar dina personuppgifter eller annat som du har rätt till enligt GDPR, så använder du dig av denna blankett: