Användarvilkor för Kundportalen

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Opus Bilprovning AB, org. nr. 556865-1342, 162 12 Vällingby (”Opus” eller ”vi”) och dig som individ (”du”/”dig”) när du använder Opus kundportal (”Kundportalen”).

1 Inledande bestämmelser

1.1 Kundportalen är en digital tjänst för att du på ett smidigt sätt ska få information om dina fordon i fråga om besiktning. Vår ambition är att löpande vidareutveckla Kundportalen varför den exakta utformningen och dess funktioner kommer att ändras över tid. Kundportalen är gratis för dig som användare och du förbinder dig inte till något.

1.2 För att använda Kundportalen behöver du logga in på ditt användarkonto. För att vi ska kunna säkerställa att rätt person kopplas samman med rätt fordon, använder vi oss av en e-legitimation för identifiering. De fordon som är registrerade på ditt personnummer kommer att synas i Kundportalen.

1.3 I samband med att du loggar in på Kundportalen för första gången, och därmed skapar ett användarkonto, godkänner du dessa Villkor vilka reglerar dina rättigheter och skyldigheter rörande Kundportalen. Du bekräftar även att du tagit del av informationen om personuppgifter enligt Opus integritetspolicy som är en integrerad del av Villkoren, se nedan.

2 Spärrning av användarkontot

Vi har rätt att när som helst utan föregående meddelande till dig spärra ditt användarkonto helt eller delvis om du exempelvis bryter, eller vi misstänker att du bryter mot Villkoren eller andra villkor avseende Kundportalen eller på annat sätt utgör en risk. Vi kan även komma att spärra användarkontot om lagstiftning, myndighets föreskrift, beslut, eller liknande omständighet medför att vi inte kan uppfylla våra åtaganden enligt Villkoren.

3 Tillgänglighet och funktionalitet

3.1 Kundportalen tillhandahålls utan kostnad och vårt ansvar för Kundportalen och informationen däri är därför begränsad. Detta innebär bland annat att vi inte kan garantera att Kundportalen kommer att vara felfri, utan störningar eller att fel kommer åtgärdas inom viss tid. Vi tar heller inget ansvar för informationen i Kundportalen eller om information går förlorad. Trots detta gör vi vårt bästa för att Kundportalen ska fungera på ett korrekt sätt utan avbrott.

3.2 Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbete, vidareutveckling och/eller andra störningar (exempelvis fel i internetuppkoppling, dataintrång eller serviceavbrott hos samarbetspartners) kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Kundportalen och i värsta fall innebära att data går förlorade.

3.3 För bästa prestanda rekommenderar vi dig att du vid användning av Kundportalen på din dator använder dig av någon av följande browsers: Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. Vid användning på en bärbar enhet rekommenderas den browser som är satt som standard.

4 Ditt ansvar som användare

4.1 Du får bara använda Kundportalen för ditt eget icke-kommersiella bruk. Du ansvarar för att användningen av Kundportalen inte:

(a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller någon annan;

(b) kränker vår eller annans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;

(c) strider mot någon annans villkor som du åtagit dig att följa; eller

(d) strider mot lag eller myndighets föreskrift eller beslut.

4.2 Du ansvarar gentemot oss och mot annan för skada eller förlust som:

(a) uppkommit genom otillåten användning (dvs i strid med Villkoren) och vid fel eller försummelse från din sida vid användningen av Kundportalen eller av dina uppgifter;

(b) uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter du har tillhandahållit inom ramen för Kundportalen; och

(c) uppkommit på grund av ditt brottsliga förfarande.

5 Vårt ansvar som leverantör

Vi tillhandahåller Kundportalen i befintligt skick och ansvarar inte för skada som beror på fel eller avbrott i denna. Under inga omständigheter är vi skyldiga att utge ersättning eller skadestånd till dig med anledning din användning av Kundportalen oavsett om fel, brist, eller dataförlust inträffar eller avtalsbrott från vår sida som går utöver det som framgår av denna punkt 5. Vi ansvarar inte heller under några omständigheter för indirekt skada, om inte skadan orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Ovanstående begränsningar av vårt ansvar gäller inte om annat följer av tvingande lagstiftning.

6 Ångerrätt

Som framgår av punkten 7 nedan, kan du som användare, utan någon kostnad, när som helst avsluta användningen av Kundportalen och radera ditt användarkonto hos oss genom att skriftligen meddela oss detta. Vill du hellre använda en standardblankett för att ångra skapandet av användarkonto, finns denna tillgänglig här Pdf, 58.1 kB..

7 Avsluta användarkonto i Kundportalen

Du får tillgång till Kundportalen när du första gången loggar in och godkänner dessa Villkor. Din tillgång till Kundportalen gäller tills vidare men du kan när som helst avsluta ditt användarkonto utan uppsägningstid. För att avsluta detta behöver du meddela oss skriftligen, exempelvis via mail. I sådant fall kommer vi att radera ditt användarkonto i Kundportalen och de uppgifter om dig som lagrats däri.

8 Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och tekniska rättigheter hänförliga till Kundportalen och den programvara, de tjänster och funktioner som ingår i Kundportalen, tillhör oss eller den som vi fått tillåtelse från att använda dessa. Dessa Villkor medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Kundportalen överlåts till dig eller tredje man. Inget innehåll får kopieras, ändras eller användas utan skriftligt medgivande från oss.

9 Tillägg och ändringar

9.1 Villkoren och den information som vi tillhandahåller dig i Kundportalen utgör fullständig reglering av samtliga frågor rörande användning av Kundportalen.

9.2 Vi har rätt att göra tillägg till och ändringar i Villkoren och vi ska då underrätta dig via Kundportalen i skälig tid innan ett tillägg eller en ändring genomförs. Underrättelse behöver dock inte ske om tillägget eller ändringen är av begränsad betydelse eller sker på grund av ändring i lag eller förordning eller myndighetsbeslut.

9.3 En ny version av Villkoren gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Kundportalen eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga i Kundportalen.

10 Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter som regleras av Villkoren inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter till Kundportalen, till någon annan. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela dig om sådan genom Kundportalen. Vid en överlåtelse till någon annan har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. Du kan inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter som regleras av Villkoren utan föregående skriftligt medgivande, däremot kan du avsluta ditt användarkonto i Kundportalen när som helst.

11 Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

11.2 Tvist med anledning av din användning av Kundportalen och/eller Villkoren ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås ska tvisten avgöras av svensk domstol.

12 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller klagomål avseende Kundportalen är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter:
Opus Bilprovning AB
Box 118, 162 12 Vällingby
E-mail: kundtjanst@opusbilprovning.se
Telefon: 0775-500 300