Besikta bilen hos Opus Bilprovning

INTEGRITETSPOLICY

1 Om Opus och denna integritetspolicy

Om Opus och denna integritetspolicy
Opus Bilprovning AB, 556865-1342, 162 12 Vällingby (”Opus” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter när du använder Tjänsten. Opus har därför en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. För att kontrollera att GDPR följs, har Bolaget utsett Tommy Andersson som dataskyddsombud. Han kan kontaktas via mail till adressen: dataskydd@opusbilprovning.se.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Tjänsten. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda Tjänsten. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna ovan.

Du kommer att få ta del av denna integritetspolicy när du för första gången använder Appen, samt när du skapar ditt användarkonto. Integritetspolicyn finns tillgänglig i Kundportalen och i Appen. Använder du Appen utan att logga in i Kundportalen, kommer vi enbart i begränsad omfattning behandla dina personuppgifter.

Vi ber dig observera att vissa sidor kan komma att innehålla länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Opus är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner.

2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer dessa?

De typer av personuppgifter som kommer att behandlas i samband med att du använder Tjänsten är

  • namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer,
  • registreringsnummer och annan fordonsrelaterad information om din bil samt andras bilar och som framgår av besiktningsprotokoll eller besiktningsstatistik från Opus, eller som hämtats från Transportstyrelsen,
  • platsinformation, och
  • eventuella övriga personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss.

De personuppgifter som Opus behandlar är, om inte annat framgår ovan, sådana som du lämnar i samband med att du första gången loggar in i Kundportalen eller som du vid ett senare tillfälle lämnar till oss.

När det gäller platsinformation, behandlas sådan information enbart om du tillåtet detta vid installation av Appen, eller om du vid ett annat tillfälle ändrat inställningarna i din mobila enhet eller i Appen. Sådan information samlas då in genom din mobila enhet.

3 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder ditt namn, adress, personnummer, registreringsnummer och annan information om din bil, för att kunna tillhandahålla Kundportalen till dig och tillse att du får information om dina fordon. Platsinformation används för att vid bokning av besiktning för att kunna ge förslag på en station nära dig, eller om du delar din position vid informationsgivning vid en olycka. Den lagliga grunden för dessa behandlingar är för att vi ska kunna fullfölja det avtal vi ingått som inbegriper vårt åtagande att leverera Tjänsten.

För att logga in och skapa ett användarkonto behöver du ange ditt personnummer för att identifiera dig via e-legitimation. När du loggat in kommer du få ange ett registreringsnummer för att vi ska kunna säkerställa att enbart det/de fordon som du äger ska synas i Kundportalen. Detta möjliggörs genom att det registreringsnummer du anger jämförs med uppgifter om fordonets ägare från tjänsten Infotorg. Stämmer registreringsnumret och personnumret överens hos Infotorg, kommer det fordon du angivit, samt eventuella andra fordon du äger att visas i Kundportalen. I fråga om dessa fordon kommer fordonsrelaterad information att visas.

När det gäller din e-postadress och ditt telefonnummer, stödjer Opus behandlingen av dessa på sitt berättigade intresse att dels kunna kommunicera med dig, exempelvis att påminna dig om när din bil ska besiktigas eller skicka ett nytt lösenord till dig om du glömt det befintliga, dels för att kunna marknadsföra våra tjänster till dig.

Med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en bra och funktionell tjänst till dig som användare, kan du genom Tjänsten söka fram fordonsinformation även gällande andras fordon genom att söka på ett registreringsnummer. Detta innebär därför att andra användare på samma sätt kan ta del av din fordonsinformation via Kundportalen.

4 Till vem överförs dina personuppgifter?

Vi iakttar alltid försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter lämnas inte ut utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon.

Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar tillhandahållande av e-legitimation för att kunna identifiera dig som använder Kundportalen, leverantörer av betalningslösningar, samt tjänster för att drifta och underhålla Tjänsten. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.

Om du väljer att boka tid för besiktning, finns möjlighet att betala via Klarna och/eller annan leverantörs betallösning. I sådant fall kommer de personuppgifter som behandlas att hanteras av denna leverantör så som personuppgiftsansvarig. För fullständig information om sådan behandling hänvisas till leverantörens integritetspolicy.

Vi överför som utgångspunkt inte några personuppgifter till länder utanför EU/EES. För det fall detta skulle ske, kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Opus kommer att säkerställa att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

(a) det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
(b) vi har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
(c) vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler (2021/914/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
(d) mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules);

Om du vill veta mer om utifall överföringar till tredje land faktiskt sker vid användande av Tjänsten, vänligen kontakta oss enligt ovan. Då kan du, om detta sker, också få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss vid ådan överföring.

5 Hur länge, på vilket sätt, och var sparas mina personuppgifter?

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder.

Om du skapat ett användarkonto i Kundportalen, sparas dina personuppgifter däri tills du väljer att avsluta detta så länge det finns ett syfte för sådan personuppgift. När du avslutar användarkontot raderas detta och de personuppgifter som finns däri. Om du inte använder ditt användarkonto under fyra år, kommer detta att raderas.

Platsinformation som registreras vid bokning av besiktning eller vid en olycka, raderas 24 timmar efter det att din platsinformation använts i Tjänsten.

6 Dina rättigheter

Du har rätt att:

(a) begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används;

(b) begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande;

(c) begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas; och

(d) i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).

Om du vill utöva några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

7 Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden och alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på i Kundportalen.
En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

8 Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-mail till: dataskydd@opusbilprovning.se
Denna integritetspolicy har fastställts av oss den 14 oktober 2021.