INTEGRITETSPOLICY

1 Om Opus och denna integritetspolicy

Opus Bilprovning AB, 556865-1342, 162 12 Vällingby (”Opus” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter när du använder Kundportalen. Opus har därför en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. För att åstadkomma detta, har Opus utsett Tommy Andersson som dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Kundportalen. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda Kundportalen. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.
Du kommer att få ta del av denna integritetspolicy när du för första gången loggar in på Kundportalen. Informationen finns också tillgänglig i Kundportalen.

2 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som kommer att behandlas i samband med att du använder Kundportalen är namn, e-postadress, telefonnummer, registreringsnummer och annan information om din bil som framgår av besiktningsprotokoll, personnummer samt eventuella övriga personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss.
De personuppgifter som Opus behandlar är sådana som du lämnar i samband med att du första gången loggar in i Kundportalen eller som du vid ett senare tillfälle lämnar till oss. För att logga in och skapa ett användarkonto behöver du ange ditt personnummer för att identifiera dig via e-legitimation. När du loggat in kommer du få ange ett registreringsnummer för att vi ska kunna säkerställa att enbart det/de fordon som du äger ska synas i Kundportalen. Detta möjliggörs genom att det registreringsnummer du anger jämförs med uppgifter om fordonets ägare från tjänsten Infotorg. Stämmer registreringsnumret och personnumret överens hos Infotorg, kommer det fordon du angivit, samt eventuella andra fordon du äger att visas i Kundportalen. I fråga om dessa fordon kan även annan information komma att visas om din bil för det fall Opus tidigare besiktigat din bil.
Telefonnummer och e-postadress samlar vi in från dig när du skapar ditt användarkonto.

3 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder ditt namn, personnummer, registreringsnummer och annan information om din bil, för att kunna tillhandahålla Kundportalen till dig och tillse att du får information om dina fordon. Den lagliga grunden för behandlingen är för att vi ska kunna fullfölja det avtal vi ingått som inbegriper vårt åtagande att leverera Kundportalen.
När det gäller din e-postadress och ditt telefonnummer, stödjer Opus behandlingen av dessa på sitt berättigade intresse att dels kunna kommunicera med dig, exempelvis att påminna dig om när din bil ska besiktigas, dels för att kunna marknadsföra sina tjänster till dig.

4 Till vem överförs dina personuppgifter?

Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter lämnas aldrig ut utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon.
Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar tillhandahållande av e-legitimation för att kunna identifiera dig som använder Kundportalen, samt tjänster för att drifta och underhålla Kundportalen. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.
Vi överför inte några personuppgifter till länder utanför EU/EES.

5 Hur länge, på vilket sätt, och var sparas mina personuppgifter?

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder.
Om du skapat ett användarkonto i Kundportalen, sparas dina personuppgifter däri tills du väljer att avsluta detta. När du avslutar användarkontot raderas detta och de personuppgifter som finns däri. Om du inte använder ditt användarkonto under två år, kommer detta att raderas.

6 Dina rättigheter

Du har rätt att:

(a) begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används;

(b) begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande;

(c) begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas; och

(d) i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).
Om du vill utöva några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen t.o.m. 31 december 2020) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

7 Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden och alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på i Kundportalen.
En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

8 Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.
Via e-mail till: dataskydd@opusbilprovning.se
Denna integritetspolicy har fastställts av oss den 2020-11-01