Besikta bilen hos Opus Bilprovning
besiktningstekniker med kund

Policy och ledning

Ett effektivt hållbarhetsarbete där bolagets ledning och policy är de främsta styrmedlen kräver en strategisk och medveten approach.

Här är några områden som vi arbetar med för att uppnå detta:

Vi strävar efter att vara en föregångare inom hållbar utveckling genom att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter i vårt affärsbeslutande. Vi som bolag åtar oss att arbeta för att minska vår miljöpåverkan, främja social rättvisa och samarbeta med våra intressenter för att skapa ett hållbart och rättvist samhälle.

Vi är engagerade i att främja socialt ansvarstagande inom vårt företag och i samhället. Vi respekterar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, inkluderar mångfald och jämlikhet samt stöder lokalsamhällen där vi är verksamma. Vi arbetar för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas och utvecklas.

Vi har infört kompletteringar i vårt ledningssystem som integrerar våra hållbarhetsmål och strategier i vår dagliga verksamhet. Ledningssystemet omfattar tydliga ansvarsområden, regelbunden uppföljning av våra prestationer och rapportering av våra resultat. Vi åtar oss att ständigt förbättra och kommunicera vårt hållbarhetsarbete till våra intressenter.

Genom att tydligt kommunicera vad policys och ledningssystem innebär kan vi visa vårt engagemang för hållbarhet och engagera våra intressenter att ta del av och stödja hållbarhetsarbetet.

Här på hållbarhetssidorna hittar du mer information och exempel på engagemang vi ser som viktiga för en hållbar framtid och som Opus Bilprovning aktivt kan påverka!

Per i hallen


Fordonsbesiktning

Opus Bilprovnings uppdrag är att kontrollera fordon ur miljö- och trafiksäkerhetsaspekter. För oss är ett trafiksäkert och miljömedvetet Sverige viktigt. Vid en besiktning hjälper vi dig att hitta eventuella skador på din bil i tid samt ser till att ditt fordon inte belastar miljö och klimat mer än nödvändigt.

Samhällsfördelar

Här är några av de viktigaste samhällsfördelarna med kontrollbesiktning som gör att man kan säkerställa en sund och säker användning av offentliga vägar:

Ökad trafiksäkerhet: Kontrollbesiktning hjälper till att förhindra att trafikfarliga fordon används på vägarna. Genom att kontrollera att fordonen uppfyller de obligatoriska säkerhetskraven kan man minimera risken för olyckor och skador.

Minskad miljöpåverkan: Kontrollbesiktningen kan bidra till att minska fordonens negativa påverkan på miljön. Genom att säkerställa att avgasutsläppen håller sig inom godkända gränsvärden kan man minska luftföroreningar och bidra till en bättre luftkvalitet.

Ekonomiska fördelar: Genom att upptäcka och åtgärda potentiella fordonsproblem i ett tidigt skede kan man undvika kostsamma reparationer i framtiden. Dessutom kan en effektivare fordonsflotta bidra till minskade bränslekostnader och därigenom lägre transportkostnader för både företag och privatpersoner.

Förebyggande av bedrägeri: Kontrollbesiktning hjälper till att skydda konsumenter och förhindra förfalskning och bedrägeri med fordon. Genom att verifiera att fordonets dokumentation och tekniska specifikationer är korrekta kan man förhindra att felaktiga eller stulna fordon når marknaden.

Sammanfattningsvis spelar kontrollbesiktning av fordon en viktig roll för att främja trafiksäkerhet, skydda miljön, minska kostnader och förebygga bedrägeri.

 

Elektronisk Miljökontroll (OBD)

Kontroll


På bensindrivna bilar 2002 eller senare samt dieseldrivna bilar 2004 eller senare, med en maxvikt på 3 500 kilo gör vi en elektronisk miljökontroll, OBD-kontroll (On Board Diagnostic eller Omborddiagnos).

OBD-kontrollen genomförs med hjälp av ett diagnosverktyg som kopplas till ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen. Verktyget läser av registrerade felkoder som påverkar bilens utsläpp.

Avgasmätning

Under en kontrollbesiktning mäter våra besiktningstekniker fordonet utsläpp så att de inte överstiger gällande regler. Bilen får inte släppa ut mer avgaser än vad som är tillåtet.

Opus hållbarhetspolicy (ESG-policy)

Policyn beskriver riktningen i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön, mest positivt men även negativt. Därför eftersträvar vi att göra hållbara val i vår dagliga verksamhet och arbetar aktivt med förbättringar i vår verksamhet. Med vår policy kan vi skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor och utveckla förbättringar.

Läs vår policy här Pdf, 219.5 kB.

FN:s UN Global Compact

Vår hållbarhetspolicy bygger på FN:s UN Global Compact.
UN Global Compacts tio principer utgör grunden i FNs globala initiativ. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genom att tillämpa de "Tio Principerna" i verksamheten skapar Opus förutsättningar för genomförandet av de Globala Målen och Agenda 2030.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företag bör stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter; och

Princip 2: se till att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetskraft

Princip 3: Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete och tvångsarbete;

Princip 5: effektivt avskaffande av barnarbete; och

Princip 6: avskaffande av diskriminering när det gäller anställning och yrke.

Miljö

Princip 7: Företag bör stödja en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar;

Princip 8: ta initiativ för att främja ett större miljöansvar; och

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

Princip 10: Företag bör arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.

GRESb


Utvärdering genom GRESB

2023 GRESB Infrastructure Asset Benchmark ReportOpus Bilprovning har rankats på 6:e plats i hållbarhet, inom kategorin Annan transport, av Global Infrastructure Asset Benchmark (GRESB) och det är första gången vi blir bedömda.

Vad är GRESB?

GRESB är en medlemsledd organisation som tillhandahåller benchmarks inom hållbarhet för infrastrukturbranschen, GRESB Infrastructure. Syftet är att ge en bild av företagets hållbarhetsarbete inom alla tre dimensioner av E, S och G; Environment, Social och Governance.

GRESBresultat.opus82/100

 

Arbete mot oegentligheter och korruption

För Opus Bilprovning är det grundläggande att alla former av oegentligheter och korruption ej får förekomma. Vår verksamhet bygger på opartiskhet och du som kund och fordonsägare ska alltid känna dig trygg hos Opus Bilprovning och med det arbete vi utför.
Läs mer om vårt arbete mot oegentligheter och korruption »


Viktiga medlemsåtaganden för Opus

Fossilfritt Sverige

Opus Bilprovning har gjort det självklara valet att stödja Fossilfritt Sverige som är regeringens initiativ för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 samtidigt som vi skapar ett hållbart välfärdssamhälle som inspirerar andra länder att följa efter.

NollZon

Ett annat viktigt initiativ som vi stödjer är Nollzon som verkar för tysta och rena transporter i våra städer. Inititivet Nollzon har skapats för att snabbare nå regeringens mål att Sverige år 2050 ska ha en fossilfri fordonsflotta.

 

Stockholm Stads Miljö- och klimatpakt

Tillsammans kraftsamlar vi för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. I nätverket Miljö- och klimatpakten samarbetar Stockholms stad med drygt 350 medlemmar från privata och offentliga aktörer. Opus Bilprovning har varit medlem sedan 2022.

 

Samarbete med leverantörer

Vi väljer aktivt samarbeten med, och produkter från företag som har en tydlig klimatmedvetenhet.

Miljöel vatten- Entelios


Klimatkompenserat kaffe på alla stationer

Klimatkompenserat kaffe


På alla våra stationer kan du avnjuta en kopp klimatkompenserat och certifierat kaffe.

Tillsammans med våra leverantörer strävar vi också efter att kaffemaskinerna ska ge minsta möjliga klimatpåverkan.


Återvinning av all IT-utrustning

Återvinning av IT-produkter


Opus Bilprovning återvinner IT-utrustning på våra stationer runtom i landet på ett korrekt och smidigt sätt tillsammans med partnern Foxway.
Läs mer om Foxway »

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Opus kundgaranti

Inte nöjd? Då bjuder vi på nästa besiktning

Vi bedömer din bil – det är inte mer än rätt att du får bedöma oss. Kolla vilka kundlöften vi ger dig. Klarar vi inte att leva upp till dem får du nästa besiktning gratis.