Klimatkompenseringsprojekt

Opus klimatkompenserar i skogsprojekt som även gynnar lokalbefolkningen.

ArBolivia, Cochabamba, Bolivia - återbeskogning av Amazonas

Projektet ArBolivia är ett initiativ för att leverera praktiska lösningar kring problemet med den ökande avskogningen i och i närheten av Amazonas samt den utbredda fattigdomen i Bolivia. Detta trädplanteringsprojekt är certifierat enligt både Plan Vivo och Gold Standard.

Området Madidi-Amboro i Bolivia angränsar till Amazonas och är känt för sin stora biologiska mångfald och värdefulla vatten- och timmerresurser. Idén om återbeskogning startade 2005 i samband med ett småskaligt pilotprojekt för återplantering av skog. 2011 certifierades projektet i enlighet med Plan Vivo-standarden och involverar omkring 150 småbrukare som får stöd och hjälp att bruka sin jord långsiktigt. Totalt återbeskogas en yta på cirka 5 000 hektar mark med främst inhemska tropiska lövträd. Dessutom är 1 000 hektar avsedda för agroforestry eller skogsjordbruk och 1 200 hektar skyddas som naturreservat.

Projektet expanderar gradvis till nya områden genom överenskommelser med lokalbefolkningen och lokala myndigheter. Småbrukare som deltar i projektet får trädplantor, rådgivning och hjälp med finansiering. De stöds att även plantera grödor runt träden t.ex. kaffe, citrusfrukt, banan, kakao och jordnötter. Nyligen har projektet haft alltmer fokus på klimatsmarta jordbruksmetoder eftersom området redan drabbas hårt av pågående klimatförändringar.

Nakau - räddar regnskog och hjälper ursprungsbefolkning i Stilla Havet

Nakau-programmet är unikt i sitt slag då det är det första skogsbevarande projektet lokaliserat i Stilla havsområdet, en ö-region som är bland de mest sårbara för klimatrelaterade naturkatastrofer. Projektet är ett så kallat ”REDD-projekt” som innebär att skog med höga natur- och kulturvärden skyddas och bevaras från att huggas ned.

Öarna som ingår i projektet är till stor del beskogade med uråldrig regnskog, en naturresurs som är central för att minska sårbarheten för cykloner och torka samt ge invånarna tillgång till rent vatten, skydd, medicin och mat. Trots det finns ett högt avskogningstryck på regnskogarna p.g.a. en kommersiell efterfrågan på virke från utländska virkesbolag. Syftet med programmet är att engagera lokalbefolkningen i att långsiktigt bevara och skydda regnskogarna genom betalning för ekosystem-tjänster, vilket ger dem ekonomiska alternativ till avverkning och försäljning av timmer. Totalt skyddas en yta på 58 920 km2 skog i områden med hög biologisk mångfald och av kulturhistorisk betydelse.

Plan Vivo-standarden, klimatkompensation på småbrukarnas villkor

Plan Vivo-systemet syftar till att stärka samhällen i utvecklingsländer genom att utveckla koncept kring försäljning av ekosystemtjänster. Idén till systemet föddes 1994 i samband med ett trädplanteringsprojekt i Mexiko. Projekten leds av Plan Vivo Foundation i samarbete med universitetet i Edinburgh samt lokala miljöorganisationer i värdländerna.

Det speciella med Plan Vivo-systemet är att alla aktiviteterna sker på småbrukarnas villkor, det vill säga de får själva bestämma om de ska vara med, vilka träd de vill ha, hur deras mark ska användas t ex för odling, och hur inkomst från klimatkompensation ska används. Plan Vivo-projekten drivs utifrån en nerifrån- och upp-princip som utgår från lokalbefolkningens behov och förutsättningar. Avtal ingås med bönderna om ekonomisk ersättning som utbetalas under ett antal år i takt med att på förhand uppställda milstolpar uppnås.

Klimatkompensering i samarbete med:

ZeroMission, den svenska registrerade återförsäljaren av Plan Vivo-certifikat och Opus Bilprovnings leverantör/samarbetspartner för klimatkompensation, klimatberäkningar och analyser sedan 2015-01-01.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor då påminner vi dig.