Besikta bilen hos Opus Bilprovning
Våra prioriterademåö

Våra prioriterade mål

Vi ska fokusera på de mål som har störst relevans för vår verksamhet och strategi, och där vi som företag kan göra störst skillnad. Principer för vårt arbete är i linje med FN:s 10 globala principer; Global Compact.

Våra övergripande mål - och som vi utformar våra mer
praktiska och mätbara mål utifrån - är dessa ”ledstjärnor”:

 • Ökad trafiksäkerhet
 • Minskad miljöpåverkan
 • Attraktiv arbetsgivare
 • God lönsamhet
 • Bidra till teknisk utveckling

På den här sidan hittar du också våra aktuella ESG-mål, både långsiktiga och vilka vi arbetar med årligen med start för 2024. Målen och ansvaren är satta i linje med vår företagsstrategi och omfattar vår egen verksamhet och den påverkan vi har genom vårt samhällsuppdrag.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål

Klimatansvar och mål

 • Opus ska halvera klimatavtryck enligt GHG (Greenhouse Gas Protocol). Vi ska minska växthusgasutsläppen med minst 50% i scope 1 och 2 fram till 2030 från basår 2022 och i scope 3-utsläpp med 25% under samma tidsram.
 • Fossilfritt företagande. Vi ska minska användningen av fossil energi med 100% i scope 1 och 2 fram till 2030 från basår 2022.
 • Klimatneutral verksamhet vid senast år 2050.
Klimatavtryck per besiktning

Antal Opus-stationer ökar och ändå lyckas vi minska vårt klimatavtryck per besiktning.

 

Socialt ansvar och mål

 • Våra medarbetare ska känna sig trygga på sina arbetsplatser, både fysiskt och psykosocialt.
 • Vi vill vara en öppen och kreativ arbetsplats där allas kunskaper och erfarenheter värdesätts. Därför värnar vi om en jämn könsfördelning, kulturell och etnisk mångfald samt varierad åldersfördelning bland våra medarbetare.
Personalsiffror på OPus Bilprovning

 

Styrande ansvar och mål

 • Alla Opus anställda ska ha tagit del av bolagets uppförandekod (Code of Conduct) och ha genomgått Opus hållbarhetsutbildning.
 • 100 procent av Opus leverantörer för väsentliga inköp, så som de definieras i Opus inköpspolicy, ska vara utvärderade och uppfylla kraven i Opus Code of Conduct.

Årsaktuella hållbarhetsmål som vi arbetar med just nu under 2024:

Klimat

 • Elektrifierad fordonsflotta (fordon <3500kg)
 • Minska klimatavtryck inom scope 1 och 2 med 3%/besiktning.

Socialt

 • Vi kommer att införa en serie av korta ”pulsmätningar” som medarbetarundersökningar för att skapa en ännu bättre kommunikation med våra medarbetare för att öka trivsel och säkerhet på våra arbetsplatser.
 • Vi kommer att intensifiera arbetet med information om risker i vår arbetsmiljö genom regelbunden information och kommunikation via alla stationers APT (arbetsplatsträffar).
 • Vi strävar alltid efter att anställa den som mest lämpad för tjänsten men vid två likvärdiga sökanden bör den som har det underrepresenterade könet få tjänsten. För närvarande är kvinnor underrepresenterade på våra stationer och vi ska uppmuntra kvinnliga sökanden till lediga tjänster.

Styrning

 • Skapa och genomföra Hållbarhetsutbildning för samtlig personal
 • Skapa och publicera en Code of Conduct
 • Definiera leverantörer för väsentliga inköp i inköpspolicy

Målen följs upp och rapporteras årligen, och speglar vår ambition att utveckla, minska risker och skapa värde.

 

FN-mål

Fn-målen


Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla gemensamt nå målen till år 2030.

Under en FN-konferens i Rio de Janeiro år 2012 beslutade världens ledare att de skulle sätta upp nya mål. Det tog tre år för tusentals forskare, företag och många andra att ta fram ett dokument, Agenda 2030, och som ska gälla för alla människor i hela världen.

I september 2015 bestämde FN att Agenda 2030 blir verklighet genom att ta fram 17 globala mål och 169 delmål. Alla mål är viktiga för att skapa hållbar utveckling. Flera mål är kopplade till och påverkar varandra.

Tre fokusområden

Opus Bilprovning har gjort ett val och arbetar aktivt med tre av FN-målen:

mål3


Globalt mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

 • Vi på Opus arbetar aktivt för att skapa en tryggare trafikmiljö genom att säkerställa att fordonen som används på vägarna är i säkert skick och uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven. För oss är ett trafiksäkert Sverige viktigt och vi utvecklar kontinuerligt metoder och teknik i syfte att fortsatt utföra relevanta kontroller på moderna fordon som kommer både trafiksäkerhet och miljö till nytta i Sverige, Europa och Världen. Allt för att minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken (delmål 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken).


FN-mål nummer 5-jämställdhet


Globalt mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

 • Vi värnar därför om den etniska och kulturella mångfalden, en jämn könsfördelning och en varierad åldersfördelning bland våra medarbetare.
 • Genom att vara en arbetsgivare med lika möjligheter där människor värderas utifrån sina färdigheter och erfarenheter främjar vi mål 5. Vi vill ge alla medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens, det innebär också att vi arbetar enligt en lönestruktur där alla medarbetare får betalt efter sin prestation.
 • Opus har givetvis nolltolerans mot alla former av mobbning och diskriminering, inklusive verbala, fysiska och sexuella trakasserier.


FN-mål bekämpa klimatförändringarna


Globalt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

 • Vi arbetar aktivt med att driva på regelutveckling och engagera oss i branschorganisationer som CITA och Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) för att aktivt med nya och fordonsanpassade utsläppskontroller så kontroller kan bli relevanta, effektiva, träffsäkra och tydligt minska de faktiska utsläppen från fordonstrafiken.
 • Vi jobbar hårt för att reducera utsläpp och hitta miljövänligare alternativ och tills vi nått Net Zero (nettonoll) klimatkompenserar vi hela vår verksamhet för att göra vad vi kan för att inte belasta klimatet mer än nödvändigt.
 • Genom att vi beräknar kundernas utsläpp på besiktningsprotokollet skapar vi en högre medvetenhet för alla fordonsägare och självklart erbjuder vi fordonsägare möjligheten att klimatkompensera sin körning.


Parisavtalet

parisavtal

För att nå målen i Parisavtalet måste utsläppen minska med minst 40 % till 2030 och nå Net Zero (nettonoll) till 2050. Detta är avgörande för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C, helst under 1,5°C-gränsen.

För att vi ska vara en del av att nå dessa mål har vi satt upp vetenskapsbaserade mål för att minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet till 2030, samt nå nettonollutsläpp till 2050.

Våra mål är anpassade till 1,5°C.

Besikta din bil hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Opus kundgaranti

Inte nöjd? Då bjuder vi på nästa besiktning

Vi bedömer din bil – det är inte mer än rätt att du får bedöma oss. Kolla vilka kundlöften vi ger dig. Klarar vi inte att leva upp till dem får du nästa besiktning gratis.