Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Användarvillkor för Kundportalen

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Opus Bilprovning AB, org. nr. 556865-1342, 162 12 Vällingby (”Opus” eller ”vi”) och dig som individ (”du”/”dig”) när du använder Opus kundportal (”Kundportalen”).

1 Inledande bestämmelser

1.1 Kundportalen är en digital tjänst för att du på ett smidigt sätt ska få information om dina fordon i fråga om besiktning. Vår ambition är att löpande vidareutveckla Kundportalen varför den exakta utformningen och dess funktioner kommer att ändras över tid. Kundportalen är gratis för dig som användare och du förbinder dig inte till något.

1.2 För att använda Kundportalen behöver du logga in på ditt användarkonto. För att vi ska kunna säkerställa att rätt person kopplas samman med rätt fordon, använder vi oss av en e-legitimation för identifiering. De fordon som är registrerade på ditt personnummer kommer att synas i Kundportalen.

1.3 I samband med att du loggar in på Kundportalen för första gången, och därmed skapar ett användarkonto, godkänner du dessa Villkor vilka reglerar dina rättigheter och skyldigheter rörande Kundportalen. Du bekräftar även att du tagit del av informationen om personuppgifter enligt Opus integritetspolicy som är en integrerad del av Villkoren, se nedan.

2 Spärrning av användarkontot

Vi har rätt att när som helst utan föregående meddelande till dig spärra ditt användarkonto helt eller delvis om du exempelvis bryter, eller vi misstänker att du bryter mot Villkoren eller andra villkor avseende Kundportalen eller på annat sätt utgör en risk. Vi kan även komma att spärra användarkontot om lagstiftning, myndighets föreskrift, beslut, eller liknande omständighet medför att vi inte kan uppfylla våra åtaganden enligt Villkoren.

3 Tillgänglighet och funktionalitet

3.1 Kundportalen tillhandahålls utan kostnad och vårt ansvar för Kundportalen och informationen däri är därför begränsad. Detta innebär bland annat att vi inte kan garantera att Kundportalen kommer att vara felfri, utan störningar eller att fel kommer åtgärdas inom viss tid. Vi tar heller inget ansvar för informationen i Kundportalen eller om information går förlorad. Trots detta gör vi vårt bästa för att Kundportalen ska fungera på ett korrekt sätt utan avbrott.

3.2 Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbete, vidareutveckling och/eller andra störningar (exempelvis fel i internetuppkoppling, dataintrång eller serviceavbrott hos samarbetspartners) kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Kundportalen och i värsta fall innebära att data går förlorade.

3.3 För bästa prestanda rekommenderar vi dig att du vid användning av Kundportalen på din dator använder dig av någon av följande browsers: Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. Vid användning på en bärbar enhet rekommenderas den browser som är satt som standard.

4 Ditt ansvar som användare

4.1 Du får bara använda Kundportalen för ditt eget icke-kommersiella bruk. Du ansvarar för att användningen av Kundportalen inte:

(a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller någon annan;

(b) kränker vår eller annans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;

(c) strider mot någon annans villkor som du åtagit dig att följa; eller

(d) strider mot lag eller myndighets föreskrift eller beslut.

4.2 Du ansvarar gentemot oss och mot annan för skada eller förlust som:

(a) uppkommit genom otillåten användning (dvs i strid med Villkoren) och vid fel eller försummelse från din sida vid användningen av Kundportalen eller av dina uppgifter;

(b) uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter du har tillhandahållit inom ramen för Kundportalen; och

(c) uppkommit på grund av ditt brottsliga förfarande.

5 Vårt ansvar som leverantör

Vi tillhandahåller Kundportalen i befintligt skick och ansvarar inte för skada som beror på fel eller avbrott i denna. Under inga omständigheter är vi skyldiga att utge ersättning eller skadestånd till dig med anledning din användning av Kundportalen oavsett om fel, brist, eller dataförlust inträffar eller avtalsbrott från vår sida som går utöver det som framgår av denna punkt 5. Vi ansvarar inte heller under några omständigheter för indirekt skada, om inte skadan orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Ovanstående begränsningar av vårt ansvar gäller inte om annat följer av tvingande lagstiftning.

6 Ångerrätt

Som framgår av punkten 7 nedan, kan du som användare, utan någon kostnad, när som helst avsluta användningen av Kundportalen och radera ditt användarkonto hos oss genom att skriftligen meddela oss detta. Vill du hellre använda en standardblankett för att ångra skapandet av användarkonto, finns denna tillgänglig här Pdf, 58.1 kB..

7 Avsluta användarkonto i Kundportalen

Du får tillgång till Kundportalen när du första gången loggar in och godkänner dessa Villkor. Din tillgång till Kundportalen gäller tills vidare men du kan när som helst avsluta ditt användarkonto utan uppsägningstid. För att avsluta detta behöver du meddela oss skriftligen, exempelvis via mail. I sådant fall kommer vi att radera ditt användarkonto i Kundportalen och de uppgifter om dig som lagrats däri.

8 Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och tekniska rättigheter hänförliga till Kundportalen och den programvara, de tjänster och funktioner som ingår i Kundportalen, tillhör oss eller den som vi fått tillåtelse från att använda dessa. Dessa Villkor medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Kundportalen överlåts till dig eller tredje man. Inget innehåll får kopieras, ändras eller användas utan skriftligt medgivande från oss.

9 Tillägg och ändringar

9.1 Villkoren och den information som vi tillhandahåller dig i Kundportalen utgör fullständig reglering av samtliga frågor rörande användning av Kundportalen.

9.2 Vi har rätt att göra tillägg till och ändringar i Villkoren och vi ska då underrätta dig via Kundportalen i skälig tid innan ett tillägg eller en ändring genomförs. Underrättelse behöver dock inte ske om tillägget eller ändringen är av begränsad betydelse eller sker på grund av ändring i lag eller förordning eller myndighetsbeslut.

9.3 En ny version av Villkoren gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Kundportalen eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga i Kundportalen.

10 Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter som regleras av Villkoren inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter till Kundportalen, till någon annan. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela dig om sådan genom Kundportalen. Vid en överlåtelse till någon annan har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. Du kan inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter som regleras av Villkoren utan föregående skriftligt medgivande, däremot kan du avsluta ditt användarkonto i Kundportalen när som helst.

11 Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

11.2 Tvist med anledning av din användning av Kundportalen och/eller Villkoren ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås ska tvisten avgöras av svensk domstol.

12 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller klagomål avseende Kundportalen är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter:
Opus Bilprovning AB
Box 118, 162 12 Vällingby
E-mail: kundtjanst@opusbilprovning.se
Telefon: 0775-500 300

INTEGRITETSPOLICY

1 Om Opus och denna integritetspolicy

Om Opus och denna integritetspolicy
Opus Bilprovning AB, 556865-1342, 162 12 Vällingby (”Opus” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter när du använder Tjänsten. Opus har därför en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. För att kontrollera att GDPR följs, har Bolaget utsett Tommy Andersson som dataskyddsombud. Han kan kontaktas via mail till adressen: dataskydd@opusbilprovning.se.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Tjänsten. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda Tjänsten. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna ovan.

Du kommer att få ta del av denna integritetspolicy när du för första gången använder Appen, samt när du skapar ditt användarkonto. Integritetspolicyn finns tillgänglig i Kundportalen och i Appen. Använder du Appen utan att logga in i Kundportalen, kommer vi enbart i begränsad omfattning behandla dina personuppgifter.

Vi ber dig observera att vissa sidor kan komma att innehålla länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Opus är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner.

2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer dessa?

De typer av personuppgifter som kommer att behandlas i samband med att du använder Tjänsten är

  • namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer,
  • registreringsnummer och annan fordonsrelaterad information om din bil samt andras bilar och som framgår av besiktningsprotokoll eller besiktningsstatistik från Opus, eller som hämtats från Transportstyrelsen,
  • platsinformation, och
  • eventuella övriga personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss.

De personuppgifter som Opus behandlar är, om inte annat framgår ovan, sådana som du lämnar i samband med att du första gången loggar in i Kundportalen eller som du vid ett senare tillfälle lämnar till oss.

När det gäller platsinformation, behandlas sådan information enbart om du tillåtet detta vid installation av Appen, eller om du vid ett annat tillfälle ändrat inställningarna i din mobila enhet eller i Appen. Sådan information samlas då in genom din mobila enhet.

3 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder ditt namn, adress, personnummer, registreringsnummer och annan information om din bil, för att kunna tillhandahålla Kundportalen till dig och tillse att du får information om dina fordon. Platsinformation används för att vid bokning av besiktning för att kunna ge förslag på en station nära dig, eller om du delar din position vid informationsgivning vid en olycka. Den lagliga grunden för dessa behandlingar är för att vi ska kunna fullfölja det avtal vi ingått som inbegriper vårt åtagande att leverera Tjänsten.

För att logga in och skapa ett användarkonto behöver du ange ditt personnummer för att identifiera dig via e-legitimation. När du loggat in kommer du få ange ett registreringsnummer för att vi ska kunna säkerställa att enbart det/de fordon som du äger ska synas i Kundportalen. Detta möjliggörs genom att det registreringsnummer du anger jämförs med uppgifter om fordonets ägare från tjänsten Infotorg. Stämmer registreringsnumret och personnumret överens hos Infotorg, kommer det fordon du angivit, samt eventuella andra fordon du äger att visas i Kundportalen. I fråga om dessa fordon kommer fordonsrelaterad information att visas.

När det gäller din e-postadress och ditt telefonnummer, stödjer Opus behandlingen av dessa på sitt berättigade intresse att dels kunna kommunicera med dig, exempelvis att påminna dig om när din bil ska besiktigas eller skicka ett nytt lösenord till dig om du glömt det befintliga, dels för att kunna marknadsföra våra tjänster till dig.

Med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en bra och funktionell tjänst till dig som användare, kan du genom Tjänsten söka fram fordonsinformation även gällande andras fordon genom att söka på ett registreringsnummer. Detta innebär därför att andra användare på samma sätt kan ta del av din fordonsinformation via Kundportalen.

4 Till vem överförs dina personuppgifter?

Vi iakttar alltid försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter lämnas inte ut utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon.

Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar tillhandahållande av e-legitimation för att kunna identifiera dig som använder Kundportalen, leverantörer av betalningslösningar, samt tjänster för att drifta och underhålla Tjänsten. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.

Om du väljer att boka tid för besiktning, finns möjlighet att betala via Klarna och/eller annan leverantörs betallösning. I sådant fall kommer de personuppgifter som behandlas att hanteras av denna leverantör så som personuppgiftsansvarig. För fullständig information om sådan behandling hänvisas till leverantörens integritetspolicy.

Vi överför som utgångspunkt inte några personuppgifter till länder utanför EU/EES. För det fall detta skulle ske, kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Opus kommer att säkerställa att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

(a) det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
(b) vi har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
(c) vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler (2021/914/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
(d) mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules);

Om du vill veta mer om utifall överföringar till tredje land faktiskt sker vid användande av Tjänsten, vänligen kontakta oss enligt ovan. Då kan du, om detta sker, också få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss vid ådan överföring.

5 Hur länge, på vilket sätt, och var sparas mina personuppgifter?

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder.

Om du skapat ett användarkonto i Kundportalen, sparas dina personuppgifter däri tills du väljer att avsluta detta så länge det finns ett syfte för sådan personuppgift. När du avslutar användarkontot raderas detta och de personuppgifter som finns däri. Om du inte använder ditt användarkonto under fyra år, kommer detta att raderas.

Platsinformation som registreras vid bokning av besiktning eller vid en olycka, raderas 24 timmar efter det att din platsinformation använts i Tjänsten.

6 Dina rättigheter

Du har rätt att:

(a) begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används;

(b) begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande;

(c) begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas; och

(d) i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).

Om du vill utöva några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

7 Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden och alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på i Kundportalen.
En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

8 Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-mail till: dataskydd@opusbilprovning.se
Denna integritetspolicy har fastställts av oss den 14 oktober 2021.