Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Behandling av dina personuppgifter

Text

Opus och GDPR

Opus Bilprovning ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

Opus Bilprovning AB, 556865-1342, Box 118, 162 12 Vällingby (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. För att kontrollera att GDPR följs inom organisationen har Bolaget utsett ett dataskyddsombud som nås på dataskydd@opusbilprovning.se.

Vilken typ av behandlingar (vilket är ett samlingsbegrepp i GDPR för åtgärder kopplade till dina personuppgifter) vi utför avseende dina personuppgifter, beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med oss, och i vilken egenskap du agerar. För att underlätta för dig, har vi delat in policyn i olika avsnitt, och genom lista nedan kan du ta dig till respektive avsnitt.

Information gällande cookies och andra spårningstekniker hittar du i vår cookiepolicy som finns här. Den personuppgiftsbehandling vi utför härigenom gör vi med stöd av ditt samtycke som du får lämna genom vår cookiebanner som kommer upp vid ditt besök på vår hemsida

Vilka personuppgifter vi samlar in och varifrån?

Utöver de personuppgifter som vi samlar in från dig när du exempelvis blir kund hos oss, besöker vår hemsida, är i kontakt med oss i annan egenskap än kund, eller när du på annat sätt nyttjar våra tjänster eller hemsida, får vi namn, adress och fordonsrelaterad information skickat till oss av Transportstyrelsen för att kunna utföra besiktning av ditt fordon och därtill hörande marknadsföring. Vi inhämtar även viss information, så som adress, från SPAR (Statens personadressregister) om vi ställer ut en direktfaktura till dig i samband med besiktning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Avseende dig som kund behandlas uppgifterna av Bolaget för att genomföra bokad besiktning och därtill hörande administration. Den lagliga grunden för denna behandling är fullgörande om avtal och rättslig förpliktelse.

Vi behandlar också vissa av dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning. Inom ramen för marknadsföringsarbetet använder Bolaget profilering, vilket innebär att vi tittar på var bilen är registrerad för att kunna se till att vår marknadsföring blir relevant (exempelvis att du får erbjudanden avseende en besiktningsstation i närheten). För att kunna skicka ut riktad marknadsföring till dig avseende bilprovning och sådant som du som kund till Bolaget kan ha nytta av, tar vi hjälp av andra bolag som på uppdrag av Bolaget tar emot och behandlar dina uppgifter i detta syfte.

För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra, eller våra samarbetspartners tjänster, kommer vi med stöd av vårt berättigade intresse, att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

Är du kontaktperson eller representant för en leverantör, samarbetspartner eller annan affärskontakt, kan vi komma att behandla uppgifterna inom ramen för vår affärsrelation för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot er. Den rättsliga grunden för denna behandling utgörs av fullgörande av avtal om du är part i avtalet, och i annat fall av Bolagets berättigade intresse om du inte är part i avtalet (exempelvis om du är vår kontaktperson). Med stöd av vårt berättigade intresse behåller vi sådana personuppgifter vi anser nödvändiga även efter att avtalsrelationen upphört för att kunna upprätthålla kontakt med dig och det företag du representerar även om det vi inte har ett pågående samarbete eller avtalsrelation.

Vi kommer också att behandla och spara dina personuppgifter, om detta krävs för att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis inom ramen för vår bokföringsskyldighet eller rapportering till skatteverket. Vissa uppgifter kommer även lämnas ut till Transportstyrelsen i syfte att uppfylla vår skyldighet om rapportering till Transportstyrelsen enligt Fordonslagen (2002:574), Fordonsförordningen (2009:211) och Kontrollbesiktningsföreskrift TSFS 2017:54

Hur länge kommer vi att spara dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina uppgifter som kund under den period som är skälig för att upprätthålla kundnyttan samt tillhandahålla god kundservice utifrån gällande inställelseregler. För det fall någon besiktning inte utförs i enlighet med bokningen tillämpas samma period. Efter denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

När det gäller marknadsföring som baseras på Bolagets berättigade intresse, behandlas uppgifter för detta ändamål inte längre än den period som utgörs av gällande inställelseregler.

Är du kontaktperson eller representant för en leverantör, samarbetspartner eller annan affärskontakt sparas dina uppgifter så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Bolaget.

Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler, för närvarande är denna tid 7 år.

Till vem kommer vi lämna ut dina personuppgifter?

Bolaget lämnar ut dina personuppgifter för det fall tredje part utför tjänster för Bolagets räkning så som personuppgiftsbiträde. Det kan röra sig om tryckerier för att möjliggöra distribution och tryck av utskick, samt leverantörer som tillhandahåller IT-system samt betallösningar. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag.

Vi kan även komma att lämna ut uppgifter som ingår i ett besiktningsprotokoll från en lagstadgad besiktning, och i vissa fall vissa intyg, till följd av offentlighetsprincipen.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter, så som till Polis och Kronofogdemyndigheten, när så är tillåtet och krävs eller finns stöd för enligt lag.

Vilka tredje länder överför vi personuppgifter till?

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade.

Vill du läsa mer om lämpliga skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföring beskriver IMY dessa här.

Vi kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring.


Lämplig skyddsåtgärd och beskrivning av denna

Vilka tredje länder vi överför uppgifter till med stöd av angiven skyddsåtgärd

Standardavtalsklausuler enligt art. 46.2 GDPR
Då enbart ett fåtal länder anses ha en adekvat skyddsnivå, är den vanligaste åtgärden för att säkerställa tillräckligt skydd vid överföring utanför EU/EES, att bilägga EU-kommissionens standardavtalsklausuler enligt genomförandebeslut 2001/497/EC, 2010/87/EU eller 2021/914/EU utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna.

Vill du läsa dem i sin helhet, kan du ladda ned dem via EU-kommissionens hemsida (under rubriken Standard contractual clauses for international transfers (Word)).

Indien

Rätt att få kopia – Vill du få ytterligare information om överföringar till länder utanför EU/EES, eller om du vill ta del av en kopia av den skyddsåtgärd som vi använt oss av, kan du kontakta oss enligt nedan.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att utnyttja vissa rättigheter då vi behandlar dina personuppgifter. Nedan beskriver vi respektive rättighet, och vad den innebär för dig i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vill du läsa mer om vad Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) skriver om dessa rättigheter, finns länkar under varje avsnitt till relevant sida på IMY:s hemsida.

Om du vill veta mer, eller har frågor, får du gärna höra av dig till oss på dataskydd@opusbilprovning.se eller skicka ett brev till Opus Bilprovning AB Box 118, 162 12 Vällingby. Du kan också välja att fylla i och skicka in denna blankett för att utnyttja dina rättigheter enligt nedan.

Rätt till information och tillgång (registerutdrag)

I denna integritetspolicy beskriver vi generellt vilka personuppgifter som behandlas av oss i olika sammanhang, men om du vill veta mer om ifall vi behandlar just dina personuppgifter, och i vilken omfattning detta sker, kan du kontakta oss enligt nedan och begära information om vilka personuppgifter vi behandlar.

Vill du läsa mer om rätten till information – se här.

Vi kan även förse dig med en kopia, ett s.k. registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av oss.

Vill du läsa mer om rätten till tillgång – se här.

Rätt till rättelse

Vi strävar efter att alltid ha korrekta personuppgifter om dig och uppdatera dessa när så behövs. Om du upptäcker att vi ändå behandlar inkorrekta uppgifter om dig, kan du kontakta oss enligt ovan för att få dessa rättade.

Du kan också be oss komplettera ofullständiga uppgifter om detta är relevant utifrån de ändamål som dina uppgifter behandlas. Du kan då lämna oss ytterligare information för att åstadkomma sådan komplettering.

Vill du läsa mer om rätten till rättelse – se här.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rättighet är dock inte absolut, utan för att vi ska radera dina uppgifter måste vissa förutsättningar föreligga. Exempelvis kan du ha rätt att få uppgifter raderade om dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar ditt samtycke eller om du invänt mot att vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Rätten till radering är också begränsad för det fall det något undantag är tillämpligt för uppgifterna i fråga. Exempelvis har vi rätt att behålla uppgifterna om det krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vill du läsa mer om rätten till radering – se här.

Rätt att invända

Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling, om den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse (se ovan under Varför behandlar vi dina personuppgifter? vilka behandlingar som utförs med stöd av denna rättsliga grund).

Om du invänder har vi inte rätt att behandla uppgifterna längre, om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om vi anser oss ha sådana berättigade skäl, eller om uppgifterna behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, kommer vi att meddela dig om detta, och skälen för bedömningen.

Du kan också invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (inklusive profilering om detta ingår som en del av detta). Om du gör det kommer vi att upphöra med behandlingen för dessa ändamål.

Vill du läsa mer om rätten att invända – se här.

Rätt till begränsning

Du kan begära att behandling av dina uppgifter begränsas, exempelvis om du inte tycker att uppgifterna vi har om dig är korrekta, om du anser att behandlingen är olaglig, eller under den tid som vi kontrollerar om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt integritetsintresse när du invänt mot behandlingen (se mer om detta under rätt att invända ovan).

Vill du läsa mer om rätten till begränsning – se här.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss (i de fall den lagliga grunden för vår behandling är fullgörande av avtal) utlämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta förutsätter dock att behandlingen sker automatiserat (dvs inte i fysisk form på papper). Om det är tekniskt möjligt, och du önskar det, kan vi överföra dina uppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

Vill du läsa mer om rätten att flytta personuppgifter (dataportabilitet) – se här.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat, med effekt från och med återkallelsen (dvs den behandling av personuppgifter vi gjort innan återkallelsen påverkas inte).

Klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (eller till en annan tillsynsmyndighet) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vill du läsa mer om rätten att inge klagomål – se här.

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att göra ändringar i denna information om vår personuppgiftsbehandling ändrats eller om vi bedömer att detta är nödvändigt för att förtydliga eller justera befintlig beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter. Alla sådana ändringar publiceras här på webbplatsen, varför du bör läsa igenom informationen med jämna mellanrum.