Behandling av dina personuppgifter

Opus och GDPR

Opus Bilprovning ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

Opus Bilprovning AB, 556865-1342, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. För att kontrollera att GDPR följs inom organisationen har Opus Bilprovning utsett ett dataskyddsombud.

Opus Bilprovning, Box 118, 162 12 Vällingby, 556865-1342 (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

För att kontrollera att GDPR följs har Bolaget utsett Tommy Andersson, dataskydd@opusbilprovning.se, som dataskyddsombud.

Avseende dig som kund behandlas uppgifterna av Bolaget för fullgörande om avtal om besiktning och för marknadsföring, men också av bolag som på uppdrag av Bolaget tar emot och behandlar dina uppgifter i syfte att skicka riktad marknadsföring till dig avseende bilprovning och annan marknadsföring avseende sådant som du som kund till Bolaget kan ha nytta av. Inom ramen för marknadsföringsarbetet använder Bolaget profilering. Syftet med behandlingen är således dels att genomföra bokad besiktning och därtill hörande administration, dels att lagra personuppgifterna i ett kundhanteringssystem som används av Bolaget vid ovan beskriven marknadsföring.

Vi kommer att behandla dina uppgifter som kund under den period som är skälig för att upprätthålla kundnyttan samt tillhandahålla god kundservice utifrån gällande inställelseregler. För det fall någon besiktning inte utförs i enlighet med bokningen tillämpas samma period. Efter denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

Bolaget lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter i andra fall än då tredje part utför tjänster för Bolagets räkning. Det kan röra sig om tryckerier för att möjliggöra distribution och tryck av utskick, samt leverantörer som tillhandahåller IT-system samt betallösningar. Registreringsnummer utlämnas till och behandlas av Bolagets systerbolag i Arizona, USA i utvecklingssyfte för att göra våra tjänster samt service bättre. Registreringsnumret i form av bild lämnas också ut till OpenALPR i Boston USA, för syftet att säkerställa om uppgivet registreringsnummer vid besiktning stämmer överens med fysiskt inställt fordon. Dessa kommer inte att behandla personuppgifterna för andra syften än de som beskrivs ovan, behandlingarna ingår även i ett EU-standardklausulsavtal mellan oss och systerbolaget.

Du kan när som helst, genom att använda och sända in nedanstående blankett: (I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, (II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas (III) återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant) (IV) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (V) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (vi) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig.

För allmänna frågor gällande hantering av personuppgifter, kontakta oss på adressen dataskydd@opusbilprovning.se.

Om du anser att Bolaget behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Datainspektionen kommer då ta del av ditt klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas.

Vill du ha ett registerutdrag eller har du invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar, raderar, begränsar dina personuppgifter eller annat som du har rätt till enligt dataskyddsförordningen, så använder du dig av denna blankett: